Menu
ﺳﻪشنبه, 14 آذر,1402

بررسی ظرفیت ذخیره سازی آب استان

1چاه نیمه ها

چاله ها و گودال های طبیعی بزرگی هستند که در فاصله 54 کیلومتری شهر زابل و 5 کیلومتری شهر زهک و در کنار روستای قلعه نوی قرا دارد. در سیستان چهار چاه نیمه وجود دارد که آب مازاد رودخانه هیرمند توسط کانالی به آنها هدایت میشود. گنجایش 3 مخزن چاه نیمه های یک، دو و سه معادل 660 میلیون متر مکعب و ظرفیت چاه نیمه چهارم نیز حدود  820  میلیون متر مکعب گزارش شده است. در وضع موجود بنا بر اطلاعات ارایه شده از سوی شرکت آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان در سال 1398 حجم آب ذخیره شده در چاه نیمه های یک، دو و سه برابر 568.41 میلیون متر مکعب و چاه نیمه شماره چهار معادل 699.79  میلیون متر مکعب گزارش شده است. ظرفیت کل این چاه نیمه ها در بهترین حالت یک هفتم تالاب بین المللی هامون گزارش شده است.

2

سد ماشکید علیا

سد ماشکید علیا در 55 کیلومتری جنوب غرب سراوان و بر روی رودخانه ماشکید در جنوب سیستان و بلوچستان احداث شده است. سد ماشکید علیا از نوع خاکی با هسته رسی است. طول تاج این سد را 2147 متر، عرض تاج آن 8 متر و ارتفاع سد از بستر رودخانه 24 متر می باشد. این سد با ظرفیت 67  میلیون متر مکعب، با هدف جلوگیری از سیلاب های مخرب و به منظور تامین 4 میلیون مترمکعب آب شرب مصرفی و کشاورزی بر روی رودخانه ماشکید سراوان احداث شده است. طول دریاچه این سد را هفت کیلومتر و دارای سرریز آزاد و مساحت سطح دریاچه آن بالغ بر 1180 هکتار عنوان شده است. در وضع موجود حجم آب سد ماشکید علیا 12.32 میلیون متر مکعب عنوان شده است.

3

سد خیرآباد

سد خیرآباد در 12 کیلومتری شمال شرق نیکشهر و بر روی رودخانه کشیک (شاخه کهیر) در جنوب سیستان و بلوچستان احداث شده است. سد خیر آباد از نوع خاکی با هسته رسی است. طول تاج این سد 295 متر، عرض تاج آن هشت متر و ارتفاع آن ز بستر رودخانه 36.1 متر می باشد. همچنین ارتفاع این سد از پی 41 متر می باشد. این سد با ظرفیت نهایی 27.3 میلیون متر مکعب، و ظرفیت مفید 14.95 میلیون متر مکعب، با هدف تامین آب آشامیدنی 3600 مشترک آب شهر نیکشهر و نیز تغذیه سفره های آب زیرزمینی به ویژه قنوات، چشمه ها و چاهها و نیز آبیاری 300 هکتار از زمین های کشاورزی منطقه احداث شده است. در وضع موجود حجم آب ذخیره شده سد خیر آباد از سوی شرکت آب منطقه ای استان 22.87 میلیون متر مکعب عنوان شده است.

4

سد پیشین

سد پیشین در 9 کیلومتری جنوب غرب شهر پیشین و بر روی رودخانه باهوکلات (سرباز) در جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان احداث شده است. این سد از نوع خاکی با هسته رسی است. طول تاج آن 400 متر و عرض آن هشت متر است. ارتفاع این سد از بستر رودخانه 62 متر و ارتفاع آن از پی 41 متر می باشد.

این سد با ظرفیت نهایی 175 میلیون متر مکعب، و ظرفیت مفید 167 میلیون مترمکعب، با هدف تامین آب آشامیدنی و کشاورزی در منطقه احداث شده است. در وضع موجود حجم آب ذخیره شده سد پیشین از سوی شرکت آب منطقه ای استان 161.45 میلیون متر مکعب عنوان شده است.

 

5

سد شی کلک

سد شیکلک در 140 کیلومتری شمال غربی چابهار و بر روی رودخانه شی کلک در جنوب استان احداث شده است. این سد از نوع بتونی وزنی است. طول تاج آن 141 متر و عرض تاج هشت متر است. ارتفاع این سد از بستر رودخانه 20 متر و ارتفاع آن از پی 22 متر می باشد. این سد با ظرفیت نهایی 10.8 میلیون متر مکعب، و ظرفیت مفید 10.5 میلیون متر مکعب، با هدف تامین آب آشامیدنی و اراضی کشاورزی در منطقه احداث شده است. حجم آب ذخیره شده سد شی کلک از سوی شرکت آب منطقهای استان 7.34 میلیون متر مکعب عنوان شده است.

6

سد زیردان

سد زیردان در 140 کیلومتری شمال چابهار و بر روی رودخانه زیردان (کاجو) در جنوب شرق سیستان و بلوچستان احداث شده است. این سد از نوع بتن غلتکی(RCC)  است. طول تاج آن 350 متر و عرض تاج هشت متر است. ارتفاع این سد از بستر رودخانه 43 متر و ارتفاع آن از پی 64.5 متر می باشد. این سد با ظرفیت نهایی 207 میلیون متر مکعب، و ظرفیت مفید 140 میلیون متر مکعب، با هدف تامین آب آشامیدنی و کشاورزی احداث شده است. در وضع موجود حجم آب ذخیره شده سد زیر دان از سوی شرکت آب منطقهای استان 122.49 میلیون متر مکعب عنوان شده است.

 

بررسی ظرفیت ذخیره سازی آب استان

وضعیت سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی

بررسی های به عمل آمده از وضعیت سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی در استان سیستان و بلوچستان نشان می دهد این فعالیت در سه سطح پروژه های در حال بهره برداری، در دست اجرا و در حال مطالعه پی گیری و در حال اجرا می باشد که ویژگی های کلی آنها به شرح زیر ارایه می گردد:

پروژه های در حال بهره برداری: مجموع پروژه های در حال بهره برداری استان در دو بخش سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی در استان سیستان و بلوچستان بنا بر آخرین گزارش ارایه شده از سوی شرکت آب منطقه ای استان در تیر ماه 1398 ، بالغ بر 28 طرح بوده که در این بین 25 طرح آن مربوط به سد سازی و 3 طرح مابقی مربوط به شبکه های آبیاری و زهکشی در استان عنوان شده است.

پروژه های در دست اجرا: مجموع پروژه های در دست اجرای استان در دو بخش سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی استان مجموعا 15 طرح بوده که 4 طرح آن مربوط به پروژه های سدسازی و 11 پروژه آن مربوط به طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی در استان می باشد.

پروژه های در دست مطالعه: مجموع پروژه های در دست مطالعه استان نیز در دو بخش سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی بالغ بر 19 طرح بوده که 14 طرح آن مربوط به پره های سد سازی و 5 پروژه نیز مربوط به طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی در استان می باشد.

 

دی ان ان